DiamentDruk CMYK
Drukarnia Diament Kraków


Polityka Prywatności


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu http://diamentdruk.pl/ jest:
Drukarnia Diament s.c.
ul. Biskupińska 26 30-732 Kraków
adres poczty elektronicznej (e -mail): biuro@diamentdruk.pl,
– zwana dalej „Administratorem”.
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez
osoby przekazujące zezwolenia oraz wymogami obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) –
zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.
3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w
szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a. przetwarzane zgodnie z prawem,
b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu
niezgodnemu z tymi celami,
c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to
niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II.CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. Dane osobowe użytkowników, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane w celu kontaktowania
się z użytkownikiem oraz innych czynności związanych ze aktywnością użytkownika w serwisie http://diamentdruk.pl/
2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe użytkowników:
a. imię i nazwisko,
b. numer telefonu,
c. służbowy adres e-mail
d. nazwę firmy
3.Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez
użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną :
a. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego
korzystał użytkownik,
b. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez użytkownika z
usługi świadczonej drogą elektroniczną,
c. informacje o skorzystaniu przez użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną.
4) Administrator do celów statycznych gromadzi informacje ze strony za pomocą mechanizmu Google
Analytics. Dane te są wykorzystywane jedynie do analizy ruchu i zachowania użytkowników na stronie
http://diamentdruk.pl/. Dane te mogą zostać udostępnione podmiotom administracji Państwowej na wyraźne
żądanie ich ujawnienia. Dane te nie są przetwarzane przez podmioty trzecie, współpracujące z
Administratorem ani sprzedawane jakimkolwiek podmiotom.

III.PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1.Korzystanie z serwisu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem
serwisu, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne.
2.Zgodnie z RODO przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
a. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych.
b. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to
niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą.
3.Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw
dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt. 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z
realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane
dotyczą (pkt. 2 lit. b).

IV.PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1.Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
2.Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze
danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych
osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne,
nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego
zostały zebrane. Każdej osobie przysługuje prawo do całkowitego usunięcia danych osobowych, bez
podania przyczyny.
3.W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej
wiadomości e-mail na adres: rodo@diamentdruk.pl

V.PLIKI „COOKIES”

1.Serwis Administratora używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie użytkownika ustawień przeglądarki
jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
2.Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w serwisie. W plikach
„cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu,.
3.W ramach serwisu stosowane są tzw. „cookies sesyjne
4.„Cookies” sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym
użytkownika do czasu opuszczenia przez niego serwisu.
5.Użytkownik we własnym zakresie ustala poziom i prawa dostępu plików „cookies” do swojego komputera
poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach
przeglądarki internetowej

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Administrator stosuje najlepsze możliwe dostępne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę
przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w
szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez
osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą,
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2.Administrator udostępnia najlepsze możliwe odpowiednie technologie i środki zapobiegające pozyskiwaniu
i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
3.W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się właściwe przepisy prawa
polskiego.