DiamentDruk CMYK
Drukarnia Diament Kraków


Ogólne Warunki Umowy

Preambuła

Poniższe Ogólne Warunki Umowy stanowią obowiązujące Zamawiającego zasady wykonywania Usług uszlachetniania druku przez Wykonawcę. 
 

§1. Postanowienia ogólne

Pod pojęciami użytymi w niniejszych Ogólnych Warunkach Umowy, należy rozumieć, co następuje:

 1. Ogólne Warunki Umowy (OWU) – niniejszy dokument, określający warunki i precyzujący zasady wykonania Zamówienia przez Wykonawcę;
 2. Wykonawca – Drukarnia Rubin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Biskupińskiej 28 w Krakowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000647862, NIP: 6793137032
 3. Zamawiający – przedsiębiorca, klient Wykonawcy, kontaktujący się z Wykonawcą w celu złożenia Zamówienia lub składający Zamówienie na Usługi poligraficzne;
 4. Strony – Wykonawca i Zamawiający;
 5. Zamówienie – pisemne lub mailowe (wysłane drogą elektroniczną) zlecenie  druku w terminie, zakresie i na warunkach ustalonych między Stronami; 
 6. Umowa – umowa o świadczenie usługi uszlachetnienia druku zawarta między Stronami, z chwilą pisemnego lub mailowego potwierdzenia Zamówienia przez Wykonawcę;
 7. Usługi – usługi poligraficzne, świadczone przez Wykonawcę, polegające na druku offsetowym lub cyfrowym, obróbce introligatorskiej, pracach introligatorskich
 8. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

§2. Zamówienia

 1. Zamawiający może składać pisemnie, osobiście lub elektronicznie kontaktując się z Wykonawcą pod adresem stanowiącym siedzibę Wykonawcy lub wysyłając wiadomość mailową na następujące adresy mailowe: biuro@diamentdruk.pl, maryna@diamentdruk.pl, ania@diamentdruk.pl, krzysiek@diamentdruk.pl 
 2. Warunkiem złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży Produktów oferowanych przez Wykonawcę jest uprzednie zaakceptowanie Ogólnych Warunków Umowy przez Zamawiającego.
 3. Wykonawca będzie wykonywał Usługi w ustalanych każdorazowo z Zamawiającym pisemnie lub mailowo terminach, w zakresie ilościowymi i jakościowym każdorazowo określonym między Stronami, wykorzystując  dostarczone przez Zamawiającego materiały. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za treść materiałów, ich poprawność oraz jakość. Wykonawca zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia zlecenia od Zleceniodawcy jeżeli godzi ona np. w ogólnie przyjęte normy uznane za kulturowe.
 4. Ustalenia Stron, o których mowa w pkt. 2 obejmować będą w szczególności: rodzaj zamówionego materiału (wraz z opisem), gramaturę, format i ilość, oczekiwaną ilość nakładu finalnego, termin nadesłania poprawnych plików do druku, termin wpłaty zaliczki, termin wykonania Zamówienia i dodatkowe uwagi.
 5. Pisemne lub mailowe potwierdzenie przez Wykonawcę ustaleń poczynionych zgodnie z ust. 2 będzie rozumiane jako przyjęcie Zamówienia i tym samym zawarcie Umowy między Stronami.
 6. W sytuacji, w której Zamawiający nie przekaże Wykonawcy wszystkich niezbędnych informacji do prawidłowego wykonania Usługi lub przekazane przez Zamawiającego informacje będą niezgodne z faktycznie złożonym Zamówieniem, w tym w szczególności dostarczonymi przez Zamawiającego materiałami, a Wykonawca zauważy nieścisłości przed przystąpieniem do wykonania Zamówienia, Wykonawca wyśle Zamawiającemu informację o niepoprawności plików lub niezgodności materiału w stosunku do ustaleń podczas wyceny.
 7. Jeżeli Zamawiający opóźni w stosunku do ustaleń opóźni przesłanie poprawnych plików do druku lub dostarczenie materiałów lub wpłatę zaliczki powyżej 1 dnia Wykonawca ma prawo obciążyć Zamawiającego za przestój technologiczny maszyn, równocześnie termin oddania usługi i produktu przez Wykonawcę uznaje się za nie ważny i następuje ustalenie nowego terminu wyznaczonego przez Wykonawcę. Jednocześnie przesunięcie plików produkcyjnych lub zaliczki nie oznacza przesunięcia terminu realizacji o ilość dni spóźnienia przez Zamawiającego, co związane jest ze specyfikacją i technologią produkcji Wykonawcy.
 8. Termin realizacji – umówiona data wydania spakowanego Produktu Zamawiającemu lub Kurierowi w siedzibie Wykonawcy.
 9. Wykonawca zastrzega sobie odmowę przyjęcia zlecenia w momencie trzymania plików / materiałów od Zamawiającego, zwłaszcza jeżeli uzna iż nie będzie np. w stanie wykonać nakładu poprawnie

 

§3. Płatności

 1. Z założenia Zmawiający wpłaca Wykonawcy zaliczkę na poczet materiałów do produkcji i dokonuje płatności w dniu odbioru, jeżeli następuje wysyłka za zapłatę uznaje się wpływ środków na konto Wykonawcy. Istnieje możliwość negocjacji odroczonego terminu płatności dla stałych Klientów.
 2. Zamawiający, każdorazowo z chwilą przesłania własnego pliku zapewnia, że jest uprawniony do jego użytkowania, w tym do jego zwielokrotniania; Zamawiający zapewnia, że przesłany plik nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej osób trzecich bądź ich dóbr osobistych; przesyłając plik do Wykonawcy, Zamawiający udziela Wykonawcy licencji na korzystanie z przesłanych przez Zamawiającego plików, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zawartej pomiędzy Stronami umowy. Licencja, udzielana przez Zamawiającego uprawnia Wykonawcę do korzystania z przesłanych plików bez ograniczeń terytorialnych, na czas nieokreślony. Przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania zawartej umowy oraz przez okres, w którym Zamawiający może kierować roszczenia do Wykonawcy z tytułu nieprawidłowego wykonania umowy, Wykonawca może zwielokrotniać pliki, w całości lub ich fragmenty, w sposób trwały lub czasowy dowolną techniką (w tym techniką drukarską i cyfrową), dokonywać modyfikacji plików w ramach opcji obróbki plików oraz rozpowszechniać pliki lub wprowadzać je do obrotu, w zakresie koniecznym dla prawidłowego wykonania zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą umowy. Wykonawca może udzielać sublicencji podmiotom współpracującym, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania zawartej pomiędzy Stronami umowy. Licencja udzielana Wykonawcy w ww. zakresie jest licencją bezpłatną, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.
 3. Wykonawca zastrzega sobie iż nie jest zobowiązany przechowywać plików dostarczonych do druku przez Zamawiającego, jednakże może je przechowywać na prośbę Zamawiającego.
 4. Przy wznowieniach produkcji Zamawiający jest zobowiązany dostarczyć wzorce poprzednich realizacji.
 5. Do całkowitego czasu realizacji zamówienia należy doliczyć czas na przesłanie zamówienia do Zamawiającego – od24 do 72 h na terenie Polski.
 6. Wyceny przesłane przez Wykonawcę nie zawierają kosztów transportu, podane są loco siedziba Wykonawcy.
 7. Zamawiający powinien mieć świadomość iż:
  a) rozbieżność formatu może wynosić do 2 mm (tzw wyciąganie krajarki)
  b) uszlachetnienia produktu zwłaszcza lakierem UV powodują zmianę kolorystyki wydruku
  c) będą występowały różnice nasycenia tych samych kolorów przy zastosowaniu różnych podłoży (inaczej kolory będą wyglądały na podłożu kredowym a inaczej offsetowym lub innym       niepowlekanym)
  d) ze względu na specyfikę maszyn drukarskich, na finalnych wydrukach mogą wystąpić zabrudzenia (plamki) kolorów kałamarza nie przekraczające 1% powierzchni
  e) materiały powinny być przygotowane przez Zamawiającego w przestrzeni kolorystycznej CMYK, bez dodanych profili, prace nietypowe będą opracowywane w kontakcie z Wykonawcą

 

§4. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje Zamawiający zgłasza droga mailową do Wykonawcy dodając do wiadomości adres mailowy biuro@diamentdruk.pl w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania produktu / zlecenia, po tym terminie uznaje się iż produkt został wykonany poprawnie i Zamawiający traci uprawnienia z tytułu rękojmi.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację, dane kontaktowe, jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania reklamacyjnego.     Składając reklamację, Zamawiający powinien dostarczyć Sprzedającemu wadliwy Produkt (całość nakładu), na adres siedziby Wykonawcy. Do momentu dostarczenia produktu do siedziby Wykonawcy, Zamawiający ponosi odpowiedzialność za należyte spakowanie i zabezpieczenie produktu do wysyłki oraz ewentualne uszkodzenia.
 3. Podstawą do wniesienia reklamacji pod względem kolorystyki pracy jest wykonanie przed drukiem odbitki próbnej. Zamawiającym rezygnującym z wykonania odbitek próbnych nie przysługuje prawo do wnoszenia reklamacji z tytułu sprzecznej z wyobrażeniem kolorystyki pracy. Dostarczenie odbitki próbnej po wykonanym druku nie jest podstawą do wnoszenia reklamacji. 
 4. Zlecenie reklamacji nie jest podstawą wtrzymania płatności
 5. Reklamację Wykonawca rozpatruje pod kątem poprawy wad, w przypadku braku możliwości usunięcia wad Wykonawca dokona oceny wielkości wady nakładu i prześle drogą elektroniczną Zamawiającemu
 6. odstąpienie od umowy przysługuje tylko Konsumentowi.

 

§5. Odpowiedzialność

 1. Odpowiedzialność Wykonawcy ogranicza się  do niezachowania należytej staranności lub wadliwego wykonania Umowy, w zakresie objętym  ustaleniami poczynionymi przez Strony w Zamówieniu lub zaakceptowanej przez Zamawiającego. 
 2. Odpowiedzialność Wykonawcy ograniczona jest do normalnych następstw oraz maksymalnie do kwoty wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu Zamówienia. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych utraconych korzyści Zamawiającego powstałych w związku z niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem Umowy.
 3. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe wykonanie Umowy w szczególności jeżeli Zamawiający:
  a) nieprawidłowo przygotował materiały przekazane Wykonawcy w celu realizacji Usługi, w tym nie przewidział okoliczności związanych z późniejszym wykorzystaniem materiałów z punktu widzenia wybranej przez siebie Usługi (technologii druku, technologii uszlachetnienia lub oprawy zawierającej dodatki);
  b) błędnie dobrał Usługę (technologię uszlachetnienia) dla swoich potrzeb lub z uwagi na specyfikę materiałów przekazanych Wykonawcy w celu realizacji Usługi lub aktualny lub późniejszy cel wykorzystania materiałów;
  c) Odpowiedzialność Wykonawcy jest wyłączona w przypadku wykonania Umowy zgodnie ze „Specyfikacją technologiczną druku i oprawy oraz usług introligatorskich”, a także w sytuacji zaistnienia siły wyższej.

 

§6. Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umowy obowiązują dla Zamówień realizowanych od dnia 1 grudnia 2018 r. do odwołania
 2. Wykonawca jest jednocześnie administratorem danych osobowych przekazywanych mu przez Zamawiających i zobowiązuje się je przetwarzać zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w celu i w związku ze złożeniem Zamówienia oraz realizacją Umowy.
 3. W przypadku dojścia do sporu między Stronami w związku z realizacją Umowy i niemożliwości jego polubownego rozwiązania, sądem właściwym w sprawie będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy.